Termeni si conditii

Prima pagina > Termeni si conditii
 1. Cine suntem și despre ce e vorba în prezentele Termeni și Condiții

1.1. Prezentul document conține termenii și condițiile pentru prestarea de servicii online prin accesarea website-ului nostru în calitate de vizitatori sau clienți pentru produsele de pe site.

1.2. Următorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

SAFALA SRL, CIF: 17196492, Reg. com.: J05/1605/2021, Adresa: Sinteu, nr. 142, Judet: Bihor, având email contact@safala.ro.

“Activitate” Reprezintă activitatea oricărui vizitator al website-ului www.safala.ro. Aceste activități includ, fără a se limita: comunicări între Companie și Utilizator, între membrii și/sau partenerii Companiei și Utilizatori, promovare, accesare platforme, promovarea acestora (inclusiv pe platformele de social media), acte comerciale, review-uri etc.

“Contract” Reprezintă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor Servicii sau Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator ori partenerul acestuia, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor de către Companie și partenerii acesteia (inclusive alți Utilziatori). Ca regulă, Contractul este reprezentat de prezentele “Termeni și condiții”, dar, în funcție de situație poate fi un contract separat (de ex. contractul de donație, contract de voluntariat, contract de membru etc.)

“Date cu caracter personal” Reprezintă datele cu caracter personal, astfel cum sunt definite de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. În principal sunt cuprinse din datele de identificare (nume, prenume) date de contact (email, telefon), adresă, date financiare (număr de cont, date card bancar), date ce sunt utilizate pentru desfășurarea activității. Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați secțiunea Politica de Confidențialitate

”Informaţiile Confidenţiale” Reprezintă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentele “Termeni și condiții” și pusă la dispoziția Utilizatorului sau/și vizitatorului în momentul accesării website-ului, în secțiunile specializate. De asemenea, Informațiile Confidențiale înseamnă orice fel de informație cuprinsă în cadrul Contului ce nu este de interes public.

“Platforma” Reprezintă oricare dintre site-ul web deținut de Companie, având domeniul https://www.safala.ro/ și utilizând logo-uri aparținând Companiei, prin intermediul căreia vinde produsele proprii.

“Produse” Reprezintă orice produse comercializate de Companie la care Utilizatorul poate cumpăra.

“Specificații” Reprezintă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe Platformă.

“Tranzacție” și “Comandă” Reprezintă operaţiunea comercială de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani, cu titlul achiziție de bunuri de pe Platformă.

“Utilizator” Reprezintă persoana fizică sau juridică ce accesează Platforma, chiar fără crearea unui Cont. Acestea pot fi clienți, producători sau simpli vizitatori ai Platformei.

“GDPR” Reprezintă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

1.3. Prezentul document stabilește Termenii şi Condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Companie şi fiecare Utilizator care utilizează Platforma, inclusiv prin vizitarea acesteia.

1.4. Titlurile sunt incluse în acest document pentru convenienţă şi nu vor afecta interpretarea acestuia.

1.5. Compania recomandă lecturarea cu atenţie de către toți Utilizatorii a prezentului document ce conține Termenii și Condițiile aplicabile prestării online a Serviciilor Companiei.

1.6. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de Politica de Confidențialitate („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti “Termeni și Condiții”. Vă rugăm să parcurgeţi în întregime Politica de Confideţialitate

1.7. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Utilizator a acestor Termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate.

1.8. Prestatorul îşi rezervă dreptul să modifice oricând Termenii și Condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”.

 1. Platforma – www.safala.ro

2.1. Accesul la Platformă este permis oricărui potenţial Utilizator care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de achiziționa produse de pe această platformă sau să se documenteze în legătură cu conținutul acesteia, cu respectarea acestor “Termeni și Condiții”.

2.2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale și uzuale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Compania sau afiliații acesteia.

2.3. Compania îşi rezervă dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei cerințe dacă, în opinia rezonabilă a Companiei, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Companiei ori ale proiectelor acesteia sau ale afiliaților acesteia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.

2.4. Prestatorul își rezervă dreptul de refuza prestarea Serviciilor ori livrarea Produselor, în scopuri ilicite și imorale. În acest sens, în cazul în care Prestatorul consideră că solicitarea poate avea un scop imoral sau ilicit acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a accepta donațiile ori alte plăți și va returna contravaloarea acestora (dacă au fost achitate) fără costuri suplimentare.

2.5. Prestatorul va putea refuza achiziția Produselor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de modul de completare a formularelor specific, așa cum este explicat pe website și nu urmează instrucțiunile Prestatorului existente pe website cu privire la transmiterea informațiilor.

2.6. Utilizatorului îi este interzisă multiplicarea sau distribuirea în parte sau în tot a informațiilor confidențiale, pentru a fi folosit în afara scopului pentru care au fost colectate și prelucrate, fără acordul scris prealabil al Prestatorului.

2.7. Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul acceptă şi este de acord cu forma de comunicare la distanţă (ex., telefonic sau e-mail, dacă a completat aceste informații) prin care Prestatorul își derulează operațiunile.

2.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie Prestatorului, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Prestatorul va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la informațiile comunicate, caracteristicile și specificațiile acestora prezentate pe Platformă.

2.9. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată.

2.10. Plățile se consideră acceptate de către Companie la momentul efectuării acestora prin intermediul mijloacelor electronice de plată ( prin intermediul unui card de credit/debit, prin intermediul unui transfer bancar, sau numerar la livrare. În acest din urmă caz comanda fiind considerată acceptată la momentul confirmării de către Prestator a debitării contului bancar de către Utilizator).

2.11. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la suspiciunea de fraudă din partea Utilizatorului, neefectuarea plății sau imposibilitatea tehnică a Platformei de a furniza respectivele Produse), Prestatorul își rezervă dreptul de a anula Comanda plasată de Utilizator. Într-o astfel de situaţie, Compania va înştiinţa de îndată Utilizatorul cu privire la modificarea intervenită iar Utilizatorul va putea să accepte ori să refuze modificarea Comenzii (în situația în care modificarea este de ordin temporar sub aspectul livrării Produselor). În cazul în care Utilizatorul refuză, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv rambursarea de către Prestator a oricăror sume încasate, dacă este cazul) și fără ca Prestatorul să aibă vreo răspundere față de Utilizator.

2.12. Comanda este acceptată iar Contractul/Comanda se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor. Plata Serviciilor se va putea face exclusiv conform instrucțiunilor afișate pe site, incluzând, dar fără a se limita la plata prin intermediul cardurilor online sau a transferului bancar. Din Contract/Comandă fac parte atât acești “Termeni şi Condiţii” cât şi orice înţelegeri ulterioare intervenite între Utilizator şi Prestator cu privire la o Comandă, indiferent dacă acestea sunt sau nu cuprinse într-un înscris electronic sau pe suport fizic (inclusiv, dar fără a se limita la, orice înțelegere între Companie și Utilizator cu privire la Produsele/Serviciile/Evenimentele realizate de Companie conform specificațiilor Utilizatorului).

2.13. Prestatorul pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Prestatorul se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.

2.14. Prețurile sunt exprimate în LEI (RON) și includ TVA.

 1. Înregistrarea pe Platformă

3.1. Accesarea Platformei se realizează prin accesul online al acesteia, în calitate de Utilizator vizitator.

3.2. Accesul la informațiile și funcțiile Platformei sunt egale pentru fiecare utilizator.

3.3. Înregistrarea unui cont pe platformă nu este necesară pentru a putea comanda Produsele de pe această platformă.

 1. Sistemul de achiziție

4.1. Utilizatorul poate efectua plăți prin intermediul Platformei, prin accesarea secțiunilor special de la finalul formularului de comandă

4.2. Utilizatorul poate efectua plăți prin modalitățile indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de transfer.

4.3. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data transmiterii plății.

4.4. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Companiei față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 1. a) neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;
 2. b) nevalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Companie, în cazul plății online;
 3. c) datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 4. d) Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii, Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Companiei sau afiliaților acestuia;
 5. e) oricare dintre Termenii şi Condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
 1. Comenzi

5.1. Nu există sumă minimă pentru comenzi.

5.2. Produsele de pe platformă pot fi achiziționate de persoane fizice și juridice.

5.3. Utilizatorul poate efectua Comenzi prin intermediul Platformei fără a se înregistra pe platformă. Utilizatorul trebuie să completeze cu date corecte formularele care solicită date relevante pentru comanda în cauză.

5.4. Comanda va fi considerată finalizată în funcție de situație, prin:

 1. a) plata integrală de către Utilizator a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de Prestator astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și care pot fi consultate de către Utilizator cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii;
 2. b) prin confirmarea de către Producător a înregistrării Comenzii.

5.5. Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul confirmă că toate datele pe care le-a furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul recunoaşte în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia sa fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată.

5.6. Prestatorul poate anula Comanda plasată de către Utilizator, cu notificarea concomitentă sau ulterioară a Utilizatorului, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a Companiei sau Producătorului față de Utilizator, în următoarele cazuri:

 1. a) neacceptarea Tranzacției de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul plății online;
 2. b) invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Companiei, în cazul plății online;
 3. c) datele furnizate de către Utilizator cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 4. d) Prestatorul consideră în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii Utilizatorul urmărește un scop ilicit sau poate cauza orice fel de prejudicii Companiei sau afiliaților acestuia;
 5. e) oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.

5.7. Anularea comenzii este posibilă doar dacă produsele comandate nu au fost încă predate firmei de curierat.

5.9 Politica de retur

Potrivit OUG nr 34/2014, perioada de renunțare la un Serviciu expiră in termen de 14 zile de la data in care Cumpărătorul intră in posesia fizică a Bunului.

Dacă nu sunteți încântat de produsele cumpărate, le puteți returna și noi va vom înapoia contravaloarea produselor comandate. Legislația Română prevede: “Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului.”

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat, pe cât posibil în ambalajul original cu toate accesoriile, cu toate etichetele aferente produsului.

Dacă produsele sunt returnate într-o stare în care nu mai pot fi vândute de noi, SAFALA S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza cererea de retur.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client, iar rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 zile lucrătoare de la data primirii dovezii că produsul a fost returnat, astfel:

– pentru Comenzile achitate cu Card Online prin restituire in contul din care a fost efectuată plata;

– pentru Comenzile achitate cu Ramburs prin virament bancar, într-un cont bancar ale cărui date vor fi puse la dispoziție de către client.

Vă rugam nu expediați coletul cu plata ramburs, acesta va fi refuzat fără nici un fel de notificare ulterioară. Orice retur care nu respectă condițiile de mai sus va fi refuzat.

La primirea coletului, a se verifica starea acestuia. Dacă acesta prezintă avarii majore nu acceptați coletul. Daca ați acceptat coletul avariat dreptul de retur se anulează.

Pentru retur trimiteți prin la adresa de e-mail: contact@safala.ro următoarele informații:

 1. Prenume și nume
 2. Adresa de e-mail
 3. Nr. telefon
 4. Numărul comenzii
 5. Dara comenzii
 6. Motivul returnării
 7. Cont bancar
 1. Tipuri de plăți. Produse.

6.1. Prin accesarea Platformei, Utilizatorul va putea susține financiar acțiunile prin achiziționarea de produse proprii ale Companiei.

6.2. Valoarea produselor aparținând Companiei este menționată expres în cadrul fiecărui produs și, în funcție de situație, se poate realiza într-una din următoarele metode:

– Plată online: Magazinul online www.safala.ro foloseste pentru tranzactiile online serviciile Netopia Payments (MobilPay).

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

– Plată ramburs, în cazul în care Produsele sunt transmise prin Curier; în acest caz documentele justificative privind plata vor fi emise de societatea de curierat.

6.3. Dacă este cazul, Prestatorul va emite Utilizatorului documente justificative pentru plățile efectuate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea acestora de catre Prestator.

6.4. Conform legislației în vigoare din România, pentru plățile pentru care Prestatorul va accepta plata cu cardul bancar, acesta nu va solicita costuri suplimentare.

6.5. În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

 1. Livrarea produselor

7.1. Livrarea Produselor se va face doar prin curierat rapid în 24-48 de ore sau prin servicii proprii de livrare.

7.2. Compania nu va răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile acesteia sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).

7.3. Compania își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze orice livrare a Serviciilor/Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința Companiei, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, greve etc.

7.4. În cazul în care, cu ocazia livrării Produselor, Utilizatorul nu este găsit la adresa indicată de acesta în Comanda acceptată de Prestator, se va încerca livrarea încă o dată, după care Comanda se anulează iar Utilizatorul urmând să suporte costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.

7.5. Obligația privind ambalarea corespunzătoare a Produselor pentru transport, aparține Producătorului.

 1. Proprietatea intelectuală

8.1. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, text, logo-uri, simboluri) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului de către Prestator, orice informaţie comunicată Utilizatorului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Prestator, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Prestatorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Companiei. Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza astfel de date numai în scopuri personale sau în afara unei activități desfășurate cu titlu profesional și numai în cazul în care nu intră în conflict cu acești “Termeni și condiții”.

8.2. Prestatorul va deține în mod exclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, drepturi de design industrial) asupra tuturor elementelor prezente în cadrul Platoformei, a evenimentelor și acțiunilor organizate de Companie precum și toate drepturile (inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a folosi, modifica, dezvălui sau publica) asupra ideilor, conceptelor, know-how-ul, metodelor, soluțiilor, tehnicilor, proceselor și aptitudinile și adaptările serviciilor/acțiunilor și evenimentelor emise de Companie, pe toată durata desfășurării activității sale.

8.3. Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Companie, includerea oricărui conținut în afara celor editabile emise de Companie, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Companiei, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Serviciilor, decât cu acordul scris expres al Companiei, oricare din acestea din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor).

 1. Sesizări și reclamații

9.1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciile, plățile ori alte evenimente/sesizări, Utilizatorul are la dispoziție formularul de contact disponibil pe Platformă.

9.2. Pentru sesizările privind Regulamentul general privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați prin email pe adresa: contact@safala.ro .

9.3. Sesizările recepţionate vor fi soluționate în general în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.

 1. Social media

10.1. Expunerea în online reprezintă o modalitate foarte comună de promovare și informare privind activitățile Companiei. Din acest motiv, suntem prezenți pe canalele de social media cele mai cunoscute (Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.)

10.2. Conform Politicilor de confidențialitate a acestor platforme de social media, ele pot colecta date cu caracter personal ale Utilizatorilor ce accesează, răspund sau interacționează sub orice forma ( de ex. dau Like paginii noastre de Facebook) cu paginile, postările și/sau evenimentele organizate sau afiliate Companiei. Totodată, ele permit realizarea de review-uri, comentarii sau informări la care participați activ prin interacționarea cu acestea.

10.3. Compania nu are un control asupra mesajelor transmise prin intermediul rețelelor de socializare sau al platformelor de Social media, de aceea, fiecare Utilizator este responsabil pentru mesajul și/sau interacțiunea cu acestea, referitoare la postările, paginile sau mesajele transmise de Companie prin Social media. Cu toate acestea, în limita rolului de moderator/administrator al unei pagini, Compania își rezervă dreptul de a ștege comentariile ce duc atingere vieții, demnității persoanei și/sau oricăror atingeri ale drepturilor persoanelor (de ex. încălcarea dreptului la imagine, rasă, sex, orientare politică sau religioasă etc.)

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal.

12.1. Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită Companiei date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în “Politica de confidențialitate”, care completează aceşti “Termeni și Condiții”.

12.2. Prin accesarea website-ului www.safala.ro se colectează date si prin intermediul cookie-urilor. Mai multe detalii privind modul de colectare, stocare precum și posibilitățile de adminsitrare a acestora pot fi accesate prin “Politica de cookie”.

 1. Confidențialitate

13.1. Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

13.2. Informațiile Confidențiale pot fi puse la comunicate fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

13.3. Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale:

(i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii;

(ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator, despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator;

(iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate;

(iv) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

15.4. Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția informațiilor publice (de ex. Diploma de participare la evenimentele Companiei) și doar în condițiile arătate prin prezentele “Termeni și condiții” și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat ori a unei obligații legale, Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.